Noveengebed vir die Sorg van die Skepping

NOVEENGEBED VIR DIE SORG VAN DIE SKEPPING
25 September tot 3 Oktober

Die Noveen oor die Sorg vir die Skepping kan deur individue, gesinne, kerkgroepe en die parogie gebid word.

Elke dag begin met dieselfde formaat met die intree gesang en die Gebed vir ons Aarde en die Noveen word dan, waar moontlik, vir elke dag van die nege dae met benediksie afgesluit.

Intree Gesang

R/ Al wat skoon en lieflik is, so mooi, so wonderbaar;
alles wat op aarde leef, is deur Gods magwoord daar.

Die blommetjies wat oopgaan, die voels op die vlerk,
die kleure en die voelsang, dit is die Heer se werk. R/

Die veld en bloue berge, riviere van ons land,
die aand en ook die more kom uit sy Vaderhand. R/

Die koue winterwindjie, die somerson wat skyn,
die vrugte in die boorde, sy handewerk, so fyn. R/

Kruisteken

In die naam van die Vader, en van die Seun en van die Heilige Gees.

Gebed vir ons Aarde

Almagtige God,
U is oral aanwesig; in die uitgestrektheid van die heelal en in die kleinste van u skepsels.
In teerheid omhels U alles wat bestaan.
Stort die krag van u liefde in ons uit, sodat ons die lewe en skoonheid sal beskerm.
Vervul ons met vrede,
sodat ons as broers en susters saam mag lewe en niemand skade aandoen nie.
O God van die armes, help ons om hulle te red
wat op hierdie aarde verstote en vergete is, maar so kosbaar is in u oe.
Genees ons, sodat ons die wereld sal beskerm en nie uitbuit nie,
sodat ons skoonheid sal saai en nie besoedeling en verwoesting nie.

Raak die harte aan van hulle wat net wins najaag ten koste van die armes en van die aarde.
Leer ons om die waarde van elke ding raak te sien,
sodat ons vol verwondering tot besinning sal kom en insien dat ons,
op ons weg na u oneindige lig, ten diepste verbonde is met alle skepsels.

Ons dank U dat U elke dag met ons is.
Ons bid U: Versterk ons in ons stryd vir reg, liefde en vrede. Amen.

DAG 1 – KORRUPSIE

Skriflesing: Hosea 9:9
(Oorpeinsing en groepsmeedeling)

Laudato Si

#123 “Ons moenie dink dat politieke pogings of die mag van die wet voldoende sal wees om optredes te stuit wat nadelige gevolge vir die omgewing inhou nie. Want in ‘n korrupte kultuur waar die objektiewe waarheid en universele beginsels nie meer geld nie, sal wette net gesien word as arbitrere verpligtinge of hindernisse wat omseil moet word.”

Slotgebed

Heilige Vader, korrupsie vernietig alle menslike pogings om u Skepping tot sy reg te laat kom as aardse tuiste vir alle mense en ander skepsels. Korrupsie vreet ‘n mens van binne op en laat geen plek oor vir naasteliefde nie. Waar korrupsie deel word van menslike gedrag word die hart tot so ‘n mate versteen en die siel so verhard dat God se roepstem dit nie kan binnedring en die gewete nie in staat is om skuldig te voel nie. Daarom bied ‘n korrupte omgewing vrugbare teelaarde vir allerhande soorte sonde. Ons bid U vir die krag om alle vorme van korrupsie uit te wys en tee te staan. En mag ons gesindheid suiwer en ons bedoelinge opreg wees, sodat die kanker van korrupsie geen vashouplek in ons lewens, ons verhoudinge en ons werk sal vind nie. Deur Christus onse Here. Amen.

St. Franciskus van Assisi Bid vir ons.

Salige Benedict Daswa Bid vir ons.

DAG 2 – DWELM- EN MIDDELMISBRUIK

Skriflesing: Romeine 7:18-20
(Oorpeinsing en groepsmeedeling)

Laudato Si

#91 “Wat die samelewing betref sluit die gevolge van globale verandering die effek in wat tegnologiese uitvindsels bet op werksgeleenthede, sosiale uitsluiting, ‘n onregverdige energie verdeling en verbruik en ander dienste, sosiale aftakeling, toenemende geweld en die opkoms van nuwe vorme van sosiale aggressie, dwelmhandel, die toename in dwelmmisbruik onder jongmense en verlies aan identiteit.”

Slotgebed

Goeie God, U het ons in vryheid geskep en ons gemaak om vry te wees vir die waarheid. Die misbruik van dwelms, alkohol en ander middele en die verslawing wat dikwels daarop volg, vernietig die lewens van miljoene mense en hul geliefdes. Dit maak slawe van mense en die kettings van verslawing verhoed dat mense die waarheid omtrent die lewe, die skepping en hul eie lewe kan leer. Ons bid U om verlossing uit die verslawing van dwelm- en middelmisbruik. Mag u Gees van vryheid deur die bande breek wat soveel mense in ‘n ongesonde en seifs lewensgevaarlike leefwyse vasboei. Deur Christus onse Here. Amen.

St. Franciskus van Assisi Bid vir ons.

Salige Benedict Daswa Bid vir ons.

DAG 3 – DIE OMGEWING

Skriflesing: Deuteronomium 11:10-15
(Oorpeinsing en groepsmeedeling)

Laudato Si

#211 “Opvoeding om verantwoordelikheid te neem vir die omgewing kan gedragswyses sodanig verbeter en ‘n regstreekse en beduidende effek op die wereld rondom ons he, soos om die gebruik van plastiek en papier te vermy, waterverbruik te verminder, afval en vullis te skei, en net dit te kook wat geëet kan word, ander lewende wesens met sorg te behandel, borne te plant, van saamry geleenthede gebruik te maak, onnodige ligte af te skakel en so op te tree dat dit ons omgewing geen skade aandoen nie.”

Slotgebed

O Skepper God, ons loof U vir die wonder van a lies wat U geskep het. Die skoonheid en prag van u handewerk oortref die menslike verbeelding en laat ons in verwondering neerkniel voor u almag. Ons bid U om die gawes van dankbaarheid en waardering vir alles wat U gemaak het en aan die sorg van die mens toevertrou het. Mag ons nooit u skepping misbruik en uitbuit vir eie gewin nie; gee ons ‘n gees van verantwoordelikheid sodat ons die taak wat U aan ons gegee het om oor u handewerk te waak met die nodige erns en diepe dankbaarheid sal uitvoer. Deur Christus onse Here. Amen.

St. Franciskus van Assisi Bid vir ons.

Salige Benedict Daswa Bid vir ons.

DAG 4 – MENSEHANDEL

Skriflesing: Galasiers 5:13-14
(Oorpeinsing en groepsmeedeling)

Laudato Si

#91 “Daar kan geen ware en intieme band met die ander wesens in die natuur bestaan as ons nie terselfdertyd diep en teerhartig besorg is oor ons medemense nie. Dit maak net nie sin om die handel in bedreigde diere spesies te beveg en dan onverskillig te staan teenoor mensehandel, of onbesorgd te wees oor armoede of om ‘n ander mens wat ongewens is te wil vernietig nie. So ‘n houding bring mos die stryd vir ons omgewing in gevaar.”

Slotgebed

Gebed vir die beeindiging van Mensehandel

O God, dit wat ons verstand so moeilik vind om te begryp, en harte so verskriklik om te verduur, sukkel ons om in woorde uit te druk, wanneer ons hoor van mans, vrouens en kinders wat bedrieg word en na onbekende plekke geneem word, en tot prostitusie en ander vorms van dwangarbeid veroordeel word sodat hul handelaars en slawe eienaars daaruit kan munt slaan.

Ons is hartseer en woedend in ons gemoed dat mense se waardigheid deur dreigemente, bedrog en geweld aangetas n hul regte vertrap word. Ons verhef ons stemme teen die vernederende bedryf van mensehandel en ons bid dat dit tot ‘n einde gebring sal word.

Bewaar alle moontlike slagoffers daarteen, veral die jonges en kwesbares. Omhels in u tere liefde en sorg al die slagoffers van mensehandel.

O God, verlos hulle uit die hande van die skuldiges. Gee ons die moed en wysheid om eensgesind met hulle te wees, sodat ons saam maniere sal vind om hulle vryheid te bewerkstellig, die vryheid wat u gawe aan ons almal is. Amen.

St. Franciskus van Assisi Bid vir ons.

Salige Benedict Daswa Bid vir ons.

DAG 5 – RASSISME

Skriflesing: Lukas 4:18-19 en 1 Johannes 2:11
(Oorpeinsing en groepsmeedeling)

Laudato Si

#5 “Die vernietiging van die menslike leef-omgewing is verskriklik, nie net omdat God die wereld aan die mens toevertrou het nie, maar ook omdat die menslike lewe ‘n geskenk is wat beskerm moet word teen alle vorme van beskadiging.”

Slotgebed

O Drie-enige God, U het die mens na u eie beeld en gelykenis geskep. In die verskeidenheid van menslike rasse, tale en kulture word u geweldige veelsydigheid en grootse prag op unieke wyse ten toon gestel. Geen enkele groep of taal of kultuur kan op sy eie reg aan u veelvuldigheid laat geskied nie. Dit is juis in die harmonie van ons gemeenskaplike menswees dat u kreatiwiteit in al sy fasette skitter. Ons bid U om die grense van vooroordeel en agterdog wat ons van mekaar skei en al te dikwels tot uiting kom in diskriminasie, uitsluiting en verdrukking af te breek. Help ons om die wonder van u skepping in ons menslike verskeidenheid raak te sien en te waardeer. Deur Christus onse Here. Amen.

St. Franciskus van Assisi Bid vir ons.

Salige Benedict Daswa Bid vir ons.

DAG 6 – WERKGELEENTHEID

Skriflesing: 1 Petrus 5:6-7
(Oorpeinsing en groepsmeedeling)

Laudato Si

#128 “Ons is geskep met die roeping om te werk. Ons hoef nie ver te soek om te sien dat die tegnologiese vooruitgang al hoe meer mensewerk gaan vervang nie, en dit gaan ons mensheid skade aandoen. Arbeid is noodsaaklik, en maak deeI uit van die betekenis van die lewe op hierdie aarde, dit is ‘n pad wat lei na volwassenheid, menslike ontwikkeling en persoonlike vervulling.”

Slotgebed

God, onse Vader, ons wend ons tot U om goddelike bystand soos u seuns en dogters geskikte werk soek. Hulle benodig u wysheid om hul voete op die regte pad te lei en hulle te seen met die regte woorde en aksies op hierdie soektog. Hulle wil die gawes gebruik wat U hulle geskenk het, maar daarvoor moet hulle geleentheid kry om besoldigde diens te lewer. Liewe Vader, laat hulle nie op hierdie soeke in die steek nie, maar gee hulle die guns wat hulle U om vra, sodat hulle U met lof en danksegging vir u bystand mag prys. Deur Christus onse Here. Amen.

St. Franciskus van Assisi Bid vir ons.

Salige Benedict Daswa Bid vir ons.

DAG 7 – ONS VERBRUIKERSKULTUUR

Skriflesing: 1 Timotheus 6: 9-10 en Prediker 5:10
(Oorpeinsing en groepsmeedeling)

Laudato Si

# 211 “lemand wie se finansiële situasie horn toelaat om meer te verbruik en uit te gee, maar wat verkies om dikker klere te dra i.p.v. ‘n verwarmer te gebruik, is ‘n persoon met die regte oortuiging en gevoeligheid vir die sorg van die omgewing. Dit is ‘n baie edele taak om met klein daaglikse aksies sorg te dra vir die skepping, en dit is wonderlik hoe opvoeding ware verandering kan bring en ‘n nuwe leefstyl kan bevorder.”

Slotgebed

O mensliewende God, U stel die mens in staat om op skynbaar eindelose kreatiewe wyse met u skepping om te gaan. Menslike vernuf en vermoens kan van ons aardse tuiste ‘n plek maak waar elke individu se potensiaal kan ontwikkel en groei. Wanneer dit wat ons self geskep het egter slegs tot eie voordeel verbruik en dan weggegooi word, lei dit tot ‘n agtelose en oneerbiedige houding teenoor die skepping en alle skepsels. Hierdie onverskilligheid doen afbreuk aan die respek wat ‘n integrale en lewensbelangrike onderdeel uitmaak van mense se verhouding met mekaar en met die hele skepping. Ons bid U vir die insig en wysheid om bedagsaam en eerbiedig met mekaar en u skepping om te gaan. Deur Christus onse Here. Amen.

St. Franciskus van Assisi Bid vir ons.

Salige Benedict Daswa Bid vir ons.

DAG 8 – GOEIE GESONDHEID

Skriflesing: Jeremia 33:8
(Oorpeinsing en groepsmeedeling)

Laudato Si

#29 “Een besonder ernstige probleem is die gehalte van water wat beskikbaar is aan die armes. Onveilige water lei daagliks tot baie sterftes en die verspreiding van waterverwante siektes, insluitende die wat veroorsaak word deur mikroörganismes en chemiese stowwe. .Skoonmaakmiddels en chemiese produkte, wat algemeen in baie plekke van die wêreld gebruik word, word sonder om tweekeer te dink aanhoudend in ons riviere, mere en oseane gestort.”

Slotgebed

Lewende God, U skenk ons lewe en gesondheid. Die onverantwoordelike en onverskillige misbruik van ons aarde se hulpbronne en ons natuurlike omgewing hou ernstige gevolge in vir die mens se gesondheid. Dit is veral die kwesbares en weerloses wat die meeste daaronder ly. Alle skepsels op aarde is met mekaar verbonde in u netwerk van lewe en almal se gesondheid hang af van ‘n sorgsame en wyse omgang met die natuurlike hulpbronne tot ons almal se beskikking. Die besoedeling en bemorsing van ons omgewing wat voortspruit uit selfsug en winsbejag werk nadelig in op almal se gesondheid. Ons bid U om ons almal tot die besef te bring van ons sorg en verantwoordelikheid vir ons gemeenskaplike tuiste. Deur Christus onse Here. Amen.

St. Franciskus van Assisi Bid vir ons.

Salige Benedict Daswa Bid vir ons.

DAG 9 – WATER

Skriflesing: Psalm 65:9
(Oorpeinsing en groepsmeedeling)

Laudato Si

#30 “Toegang tot veilige drinkwater is ‘n fundamentele en universele mensereg, omdat menslike oorlewing daarvan afhang en dit verder nog ‘n voorwaarde is vir die uitoefening van ander menseregte. Ons wereld het ‘n sware sosiale skuld ten opsigte van die armes wat geen toegang tot drinkwater het nie – hul reg op die lewe, wat voortkom uit hul onvervreembare waardigheid, word daardeur misken.”

Slotgebed

O God, ons Lewensbron en Fontein van Goedheid, sonder water kan daar geen lewe wees nie. Soveel mense ly as gevolg van ‘n tekort aan drinkwater en soveel gemeenskappe sukkel om te oorleef en vooruit te gaan omdat hulle nie voldoende toegang tot vars water het nie. En tog is daar plekke waar daar met water gemors word en waar die kosbare element van die lewe nie na waarde geag word nie. Die onreg en ongelykheid wat met waterverbruik gepaard gaan is ‘n bron van groot bekommernis en lei dikwels tot ernstige sosiale probleme. Ons bid U dat Hy, wat die Lewende Water is ons sal besiel om die beperkte waterbronne van ons aardse tuiste regverdig en verantwoordelik te bestuur en aan almal beskikbaar te stel. Deur Christus onse Here. Amen.

St. Franciskus van Assisi Bid vir ons.

Salige Benedict Daswa Bid vir ons.

Advertisements