Noveengebed ter ere van St. Josef

NOVEENGEBED TER ERE VAN ST. JOSEF

Eerste dag: Sint Josef, model van geloof

Sint Josef, in geloof en vertroue lê ons nou ons sorge aan u voor en vra ons u om spesiaal vir ons te bid vir [stel hier u versoek].

Sint Josef, vandag bid ons tot u as ons model van geloof. U het plek gemaak vir God se teenwoordigheid in u lewe. In gehoorsaamheid aan sy woord het u uself ten nouste verbind tot die ondeurgrondelike misterie van sy Seun.

Sonder enige menslike tussenkoms het u maagdelike Bruid ʼn kind ontvang wat God was, en u het Hom aanbid en beskerm.

Dit alles was so oorweldigend, so ver bo ons menslike begrip, en sonder geloof sou dit vir u onuitstaanbaar geword het, ’n onmoontlike geheim.

Maar u het vas geglo dat, wanneer God tot die mens spreek, Hy ons nie bedrieg nie. Daarom het u, sonder enige teenspraak en sonder om in allerhande vrae verstrengel te raak, God vertrou en Hom toegelaat om u eie lewe en dié van u verloofde oor te neem.

U eie lewe het u in hierdie geloof verbind met dié van Maria. Saam het u twee gewillige instrumente in God se groot plan geword. En daarmee het u gehelp om die weg van Verlossing vir alle mense oop te stel.

Op ons beurt verlang ons dieselfde geloof wat u s’n was, sodat God in ons kan woon en ons getrou sal bly aan sy plan. Ons is soms so louwarm in die uitleef van ons Christelike geloof. Ons glo in God, in Christus, en in sy Kerk, maar al te dikwels lewe ons aan die rand van ons geloof.

Soos u geloof u hele lewe oorgeneem en gelei het, so begeer ons ook om ware Christene in woord en daad te word.

Mag ons, net soos u, deur die geloof, altyd God se hand raaksien in die gebeure van ons lewens, sodat ons met ywer sal deelneem aan sy werk van regverdigheid, van vrede en van liefde! Amen.

Onse Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word, laat u Koninkryk kom, laat u Wil geskied; soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Amen.

Wees gegroet Maria vol genade, die Here is met u. Geseënd is u onder die vroue en geseënd is Jesus die vrug van u skoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.

Wees gegroet Josef u is met goddelike genade vervul. Ons Verlosser het in u arms gerus en voor u oë groot geword. Geseënd is u onder alle manne en geseënd is Jesus, die goddelike Kind van u maagdelike Bruid. Heilige Josef, u was vader vir die Seun van God, bid vir ons in ons sorge, vir ons familie, ons gesondheid en werk tot aan die einde van ons lewe, en staan ons by in die uur van ons dood. Amen.

Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit in die begin was, so ook nou en altyd tot in alle ewigheid. Amen.

Tweede dag: Sint Josef, model van hoop

Sint Josef, in geloof en vertroue lê ons nou ons sorge aan u voor en vra ons u om spesiaal vir ons te bid vir [stel hier u versoek].

Sint Josef, tydens u lewe was u ʼn man van hoop. Saam met u deel ons ook in die hoop om eendag ons verlossing te sien gebeur. Ons sien hoe die Messias van God saam met u geleef het, soos ’n seun met sy vader. U was ’n wonderbaarlike teken van God se goedheid en trou. En hierdie getrouheid van u om die Wil van die Allerhoogste te doen, het vir u ’n toekoms sonder grense geopen. U het God in u eie lewe binne genooi en daarmee u hoop gestel op die heil van Maria en uself. Deur moeilike en onvoorsienbare omstandighede heen, soos die geboorte van Jesus, die vlug na Egipte, die verblyf daar in ballingskap, was u enigste krag u onwankelbare geloof in die goedheid, die krag en die getrouheid van God.

Dit verklaar verseker die rustige opgeruimdheid wat u uitstraal. U het geweet dat God die laaste woord sou hê in alles wat u oorkom.

Sint Josef, kan ons maar van u leer om te hoop. U weet hoe moeilik die lewe kan wees. Ons beste bedoelings val een na die ander weg, ons mees aantreklike verlangens stort in duie, sodat ons wat gister nog gedroom het van ’n vrugbare en voorspoedige lewe, vandag gevange sit in daaglikse kleinighede.

Mag ons, net soos u, deur die geloof, altyd God se hand raaksien in die gebeure van ons lewens, sodat ons met ywer sal deelneem aan sy werk van regverdigheid, van vrede en van liefde! Amen.

Onse Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word, laat u Koninkryk kom, laat u Wil geskied; soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Amen.

Wees gegroet Maria vol genade, die Here is met u. Geseënd is u onder die vroue en geseënd is Jesus die vrug van u skoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.

Wees gegroet Josef u is met goddelike genade vervul. Ons Verlosser het in u arms gerus en voor u oë groot geword. Geseënd is u onder alle manne en geseënd is Jesus, die goddelike Kind van u maagdelike Bruid. Heilige Josef, u was vader vir die Seun van God, bid vir ons in ons sorge, vir ons familie, ons gesondheid en werk tot aan die einde van ons lewe, en staan ons by in die uur van ons dood. Amen.

Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit in die begin was, so ook nou en altyd tot in alle ewigheid. Amen.

Derde dag: Sint Josef, model van liefde

Sint Josef, in geloof en vertroue lê ons nou ons sorge aan u voor en vra ons u om spesiaal vir ons te bid vir [stel hier u versoek].

Sint Josef, u het ’n tuiste geskep waar liefde regeer het. U het Maria bemin, sy wat die Seun van God in die wêreld moes bring. Saam met haar het u dus deel gehad aan die skoonste daad van liefde in die geskiedenis van die wêreld: Die koms van die Seun van God om die mens te verlos. God, wat liefde is, het in u huis gewoon. Hy het ’n tafel met u gedeel, die intimiteit van u gesin, ook die vreugdes en moeilikhede op elke oomblik van u lewe.

U was ’n liefdevolle ouer en besorgde vader en saam met Maria het u Hom wat die Liefde is liefgehad. Liefde het in u tuiste geheers.

In die skoot van hierdie liefde het u aktief meegewerk aan die misterie van die verlossing, wat die volmaakte daad van liefde was vir al die mense op aarde. U, wat die liefde so goed leer ken het, help ons om lief te hê. Help ons verstaan dat die liefde van God kom. Help ons om volgens God se Wil te lewe, ook waar ons gebroke is deur misverstand of haat. Ons weet dat wanneer ons harte regtig ontvanklik is vir die liefde, dit in staat sal wees om die wêreld te verander. Dit kan slegs gebeur wanneer ons ons naaste leer liefhê soos ons onsself liefhet.

Help ons sien hoe die Christelike lewe volledig daarin bestaan deur lief te hê.

Sint Josef, soos u wil ons God al hoe meer liefhê en met ons naaste dieselfde troue en milde liefde deel. Amen.

Onse Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word, laat u Koninkryk kom, laat u Wil geskied; soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Amen.

Wees gegroet Maria vol genade, die Here is met u. Geseënd is u onder die vroue en geseënd is Jesus die vrug van u skoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.

Wees gegroet Josef u is met goddelike genade vervul. Ons Verlosser het in u arms gerus en voor u oë groot geword. Geseënd is u onder alle manne en geseënd is Jesus, die goddelike Kind van u maagdelike Bruid. Heilige Josef, u was vader vir die Seun van God, bid vir ons in ons sorge, vir ons familie, ons gesondheid en werk tot aan die einde van ons lewe, en staan ons by in die uur van ons dood. Amen.

Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit in die begin was, so ook nou en altyd tot in alle ewigheid. Amen.

Vierde dag: Sint Josef, vader van Jesus

Sint Josef, in geloof en vertroue lê ons nou ons sorge aan u voor en vra ons u om spesiaal vir ons te bid vir [stel hier u versoek].

Sint Josef, die mense van Nasaret het Jesus u seun genoem en in die tempel het Maria vir Hom gesê: “Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek” (Luk 2: 48). Saam het u besef hoe ver menslike vaderskap die liggaamlike eenheid van eggenotes te bowe gaan. U het werklik die menslike vader van die Seun van God geword.

In u liefde vir Maria was u reeds ʼn vader gewees gedurende die maande wat die geboorte vooraf gegaan het. Vir haar was u ’n konstante steun, ʼn warm aanwesigheid en die geliefde beeld van ʼn vader. God het u gekies juis omdat Hy weet hoe lief u vir Maria was, en met hoeveel aandag en teerheid u haar en haar Seun sou versorg. Dit alles het daartoe bygedra om die menslike karakter van haar Seun te vorm. Vir Maria was u die groot steunpilaar in haar lewe, as broodwinner, eggenoot en vader van haar Goddelike Seun.

Op dieselfde wyse was u ’n ware vader vir Jesus gewees deur die opvoeding wat u aan Hom gegee het. U het Hom alles geleer toe Hy ʼn kind was, alles wat ʼn kind van sy vader moet leer. U het Hom voorberei op die lewe. Onder u invloed het sy Gees ryp geword. Saam met u het Hy die blomme in die veld, die voëls in die lug, die wingerde en de koringlande bewonder. U het Hom die aardse wysheid gegee wat van Hom waarlik mens gemaak het. Sonder om eers daarvan bewus te wees, was u besig om Hom op die mooiste hoofstukke van die Evangelie voorberei.

Sint Josef, leer ons hoe om ons kinders net so lief te hê soos ons onsself liefhet. Leer ons hoe ons hulle in dié liefde tot die geloof kan bring, hoe ons hulle op ʼn rein lewe kan voorberei met die regte gesindheid teenoor die lewe en die nodige eerbied vir alles wat God geskep het. Hoe kan ons hulle lei tot dié volwassenheid wat hulle nodig het om u Seun te volg op die weg van die lewe. Amen.

Onse Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word, laat u Koninkryk kom, laat u Wil geskied; soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Amen.

Wees gegroet Maria vol genade, die Here is met u. Geseënd is u onder die vroue en geseënd is Jesus die vrug van u skoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.

Wees gegroet Josef u is met goddelike genade vervul. Ons Verlosser het in u arms gerus en voor u oë groot geword. Geseënd is u onder alle manne en geseënd is Jesus, die goddelike Kind van u maagdelike Bruid. Heilige Josef, u was vader vir die Seun van God, bid vir ons in ons sorge, vir ons familie, ons gesondheid en werk tot aan die einde van ons lewe, en staan ons by in die uur van ons dood. Amen.

Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit in die begin was, so ook nou en altyd tot in alle ewigheid. Amen.

Vyfde dag: Sint Josef, bruidegom van die Moeder van God

Sint Josef, in geloof en vertroue lê ons nou ons sorge aan u voor en vra ons u om spesiaal vir ons te bid vir [stel hier u versoek].

Sint Josef, omdat ons die geloof van Maria ken, en haar liefde, haar moed en haar reinheid, begryp ons u geluk om haar steeds as u bruid te neem, sy wat waardig was om die Seun van God te baar.

Soos in ʼn ware menslike gesin was u haar man, en was sy u vrou. Haar hart het aan u behoort en u was lief vir mekaar, soos ware getroudes lief is vir mekaar, met al die aandag en besorgdheid en klein gebare wat die lewe van ’n egpaar kenmerk. Dit was ʼn sterk en diep liefde – dié liefde wat twee persone stewig met mekaar verbind sodat geen moeilikheid, geweld of enige ongeluk hulle van mekaar sal laat skei nie. Dit was ’n suiwer en opregte liefde waaruit elkeen van u die krag kon put om u eie gebreke en swakhede te bowe te gaan. Die Maagd Maria het aan u haar hart en haar liggaam toevertrou, sy het maagd gebly omdat u saam met haar dit so gewil het. U wedersydse liefde het deur haar maagdelikheid ʼn teken van God voor die mense geword. Waar Adam en Eva se liefde vir mekaar daartoe gelei het dat hulle God se liefde verwerp het, het die liefde wat u en Maria vir mekaar gehad juis daartoe gelei dat Christus ons Verlosser in die wêreld gekom het.

Heilige Josef, leer ons om lief te hê, nie met die eieliefde wat net selfsug en geen ware liefde is nie en ’n mens se hart teenoor ander laat verhard, maar met daardie sagmoedige teerheid wat ons fyngevoelig en sensitief vir die behoeftes van ons medemens maak. Ons weet maar al te goed dat die mens wat beweer dat hy liefhet, maar net aan homself dink, ’n leuenaar is.

Nie almal van ons se huweliksverhoudings is tot dié maagdelikheid geroep soos u s’n nie. Ons egpare probeer hul huwelikslewe volgens die wet van die Skepper uitleef. Leer ons die waarheid wat daar in dié liefde is, sodat ons sy Teenwoordigheid onder ons sal raaksien en erken. Ons is aan mekaar gegee om saam heilig te word. Leer ons egte eerbied vir mekaar.

Heilige Josef, u het die weg na die heil van die wêreld geopen deur die suiwerheid van u liefde, bid dat God ons net so bekwaam soos u sal maak om sy Seun in ons lewens toe te laat en sy getuies in die wêreld van vandag te wees. Amen.

Onse Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word, laat u Koninkryk kom, laat u Wil geskied; soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Amen.

Wees gegroet Maria vol genade, die Here is met u. Geseënd is u onder die vroue en geseënd is Jesus die vrug van u skoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.

Wees gegroet Josef u is met goddelike genade vervul. Ons Verlosser het in u arms gerus en voor u oë groot geword. Geseënd is u onder alle manne en geseënd is Jesus, die goddelike Kind van u maagdelike Bruid. Heilige Josef, u was vader vir die Seun van God, bid vir ons in ons sorge, vir ons familie, ons gesondheid en werk tot aan die einde van ons lewe, en staan ons by in die uur van ons dood. Amen.

Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit in die begin was, so ook nou en altyd tot in alle ewigheid. Amen.

Sesde dag: Sint Josef, man van gebed

Sint Josef, in geloof en vertroue lê ons nou ons sorge aan u voor en vra ons u om spesiaal vir ons te bid vir [stel hier u versoek].

Sint Josef, tot aan die einde van u lewe het u saam met Maria vir Jesus gesorg. Ook die Seun van God se persoonlikheid moes soos alle ander kinders s’n gevorm word. Volgens die Joodse tradisie was dit die taak van die vader om die Heilige Skrif aan sy kinders uit te lê en hulle die Gebooie te leer volgens die voorskrifte van die Here: “En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees; en jy moet dit by jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan” (Dt. 6,7).

Saam met Maria, het u die Kind Jesus alles vertel wat God vir sy volk gedoen het; u het Hom gewys hoe elke gebaar en gebruik ’n saligmakende betekenis het. Die morele en godsdienstige opvoeding van die kinders is aan die vader toevertrou en hierin het u vaderskap sy volheid gevind. Maria, het aan u sy gestaan en luister en so het u saam die menslike Siel van u Kind gevorm. Soos elke getroue Jood het u daagliks gebid: soggens, smiddags en saans. Hardop het u die lofsange gebid waardeur die Here verheerlik word, die enigste ware God wat alles op aarde laat lewe en van Wie alle wysheid en heiligheid kom.

Saam het u die volgende gebed uit Deuteronomium gebid: “Luister Israel, die Here onse God is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag …” (Dt. 6: 4). Stadig het u hierdie heilige woorde uitgespreek en herhaal sodat die Kind Jesus dit kon volg en aanleer.

Vertroud met die woord van God, kon u spontaan bid te midde van die vreugde en pyne, en veral as die Misterie te groot geraak het vir u.

Heilige Josef, leer ons bid en gee ons oomblikke om lief te hê waar ons God uitnooi om ons lewe te deel, daar waar ons alleen is, of met ons naaste of met die hele Christelike gemeenskap God aanroep. Amen.

Onse Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word, laat u Koninkryk kom, laat u Wil geskied; soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Amen.

Wees gegroet Maria vol genade, die Here is met u. Geseënd is u onder die vroue en geseënd is Jesus die vrug van u skoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.

Wees gegroet Josef u is met goddelike genade vervul. Ons Verlosser het in u arms gerus en voor u oë groot geword. Geseënd is u onder alle manne en geseënd is Jesus, die goddelike Kind van u maagdelike Bruid. Heilige Josef, u was vader vir die Seun van God, bid vir ons in ons sorge, vir ons familie, ons gesondheid en werk tot aan die einde van ons lewe, en staan ons by in die uur van ons dood. Amen.

Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit in die begin was, so ook nou en altyd tot in alle ewigheid. Amen.

Sewende dag: Sint Josef, model van die opregte mens

Sint Josef, in geloof en vertroue lê ons nou ons sorge aan u voor en vra ons u om spesiaal vir ons te bid vir [stel hier u versoek].

Sint Josef, help ons om opreg te wees. U weet dat om waarlik mens te wees ons eers ons hart en gees in ooreenstemming met dié van God moet bring. U Seun het nie in die eerste plek mooi maniere en vroom gebare van u geleer nie, maar hoe om die Wil van God te doen. Later sou Hy self verklaar: ‘Dit is nie hulle wat uitroep: ‘Here, Here’ wat gered sal word nie, maar hulle wat die Wil van my Vader doen’. Om elke dag intens bewus te wees van God se Aanwesigheid in jou lewe en om saam met Hom te lewe – dit is die hooftaak van elke menslike lewe. Net soos ’n goed ingestemde musiekinstrument die regte note weergee, so het u, Sint Josef, u eie lewe met dié van God laat ooreenstem. Op die oppervlak het u daaglikse lewe miskien eenvoudig, selfs banaal, voorgekom: dieselfde handelinge wat dag na dag herhaal is, dieselfde werk en die klein bedrywighede van ’n alledaagse bestaan. Maar u het dié lewe met soveel liefde geleef dat dit die Seun van God waardig was. U het binne die mededelende en selfopofferende liefde van u gesinnetjie geleef, gely en liefgehad. Dié opdrag wat U van God ontvang het kon u volbring omdat u God se wysheid u eie gemaak het en nooit toegelaat het dat u eie begeertes en planne met dié van God verskil nie. Op u eie beskeie manier het u self al hoe minder geword en God toegelaat om al hoe meer te word totdat dit nie meer Josef was wat gewerk het nie, maar God wat deur Josef aan die werk was.

Heilige Josef, leer ons om opreg God se Wil na te strewe, sodat ons met integriteit kan lewe. Onderrig ons sodat ons die Wil van ons Vader sal leer ken en ons vreugde daarin sal vind. Amen.

Onse Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word, laat u Koninkryk kom, laat u Wil geskied; soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Amen.

Wees gegroet Maria vol genade, die Here is met u. Geseënd is u onder die vroue en geseënd is Jesus die vrug van u skoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.

Wees gegroet Josef u is met goddelike genade vervul. Ons Verlosser het in u arms gerus en voor u oë groot geword. Geseënd is u onder alle manne en geseënd is Jesus, die goddelike Kind van u maagdelike Bruid. Heilige Josef, u was vader vir die Seun van God, bid vir ons in ons sorge, vir ons familie, ons gesondheid en werk tot aan die einde van ons lewe, en staan ons by in die uur van ons dood. Amen.

Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit in die begin was, so ook nou en altyd tot in alle ewigheid. Amen.

Agtste dag: Sint Josef, die goeie werker

Sint Josef, in geloof en vertroue lê ons nou ons sorge aan u voor en vra ons u om spesiaal vir ons te bid vir [stel hier u versoek].

Volgens die oorspronklike plan van die Skepper aan die begin van die wêreld was werk goed en heilig, maar die mens het homself van God verwyder en daardeur het sy werk vir hom ’n bron van moeilikheid, van vermoeidheid, van sorge en van pyn geword. Sint Josef, u het uself aan dié harde wet van werk onderwerp, omdat u geweet het dat dit weer edel en skoon kon word in ooreenstemming met die plan van die Skepper. Dit was die geheim van u lewe as werker.

Toe God ’n pleegvader kies vir sy Seun, het Hy ’n arbeider gekies en daardeur het God sy waardering en goedkeuring vir hande arbeid uitgespreek. U het Hom nie teleur gestel nie. U het met u hele hart en siel gewerk en daardeur het u arbeid ’n uitdrukking van liefde geword. U werk het dieselfde plek in u lewe beklee as u gebed en u getrouheid aan die Here.

Ons kan onsself voorstel hoe u, met ʼn gereedskapsak oor u skouer, bruin gebrand en nat gesweet, deur die strate van Nasaret geloop het. Op u gesig ’n moeë, maar moedige glimlag. Josef, die timmerman, vooroor gebuig oor ’n stuk hout, besig om te saag, om te skaaf, om die hout te bewerk. Ook u werk was deel van u liefde vir God en sy teenwoordigheid in u nederige werkswinkel was vir u die belangrikste waarheid omtrent u arbeid. Deur u werk het u al hoe nader aan God gekom.

Sint Josef, leer ons liefde vir ons werk en laat ons werk vir ons ’n bron van lewenskrag en geluk word. Bid dat ons eerlik sal wees in ons werk en dat ons eie werk deurdring sal wees met ’n opregte naasteliefde. Help ons om u voorbeeld na te volg. Staan ons by sodat ons, soos u, God se teenwoordigheid in ons fabrieke, kantore en werksplekke sal inbring. Amen.

Onse Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word, laat u Koninkryk kom, laat u Wil geskied; soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Amen.

Wees gegroet Maria vol genade, die Here is met u. Geseënd is u onder die vroue en geseënd is Jesus die vrug van u skoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.

Wees gegroet Josef u is met goddelike genade vervul. Ons Verlosser het in u arms gerus en voor u oë groot geword. Geseënd is u onder alle manne en geseënd is Jesus, die goddelike Kind van u maagdelike Bruid. Heilige Josef, u was vader vir die Seun van God, bid vir ons in ons sorge, vir ons familie, ons gesondheid en werk tot aan die einde van ons lewe, en staan ons by in die uur van ons dood. Amen.

Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit in die begin was, so ook nou en altyd tot in alle ewigheid. Amen.

Negende dag: Sint Josef, model van gehoorsaamheid

Sint Josef, in geloof en vertroue lê ons nou ons sorge aan u voor en vra ons u om spesiaal vir ons te bid vir [stel hier u versoek].

Sint Josef, dit wat ’n mens die meeste opval omtrent u lewe is u gehoorsaamheid aan God. U getrouheid en u gehoorsaamheid aan God loop soos ʼn goue draad deur u hele lewe. Die Evangelie begin deur ons mee te deel dat Maria swanger word toe sy aan u verloof was. Omdat u getrou was aan die Wet van Moses en Maria nie tot skande wou maak nie, het u besluit om die verlowing in die geheim te verbreek. Maar toe God u vra om haar nogtans as u vrou te neem, was u onmiddellik gehoorsaam. Deur daardie eerste opdrag van God te gehoorsaam het u saam met Hom die grootse geheimenis van die Menswording van die Seun van God binnegegaan.

’n Paar maande daarna het die Romeinse keiser opdrag gegee vir ’n volkstelling. Ook hierdie beproewing het u met vertroue in God aanvaar. U het Nasaret verlaat en na Bethlehem gegaan, die stad van Dawid, waar die Seun van God gebore moes word.

Ná die besoek van die Wyse Manne het die Here weer met u gepraat: “Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te keer, want Herodes is van plan om die Kindjie te soek en Hom dood te maak” (Matt 2: 13). U het dié groot ontwrigting van u eie lewe in gehoorsaamheid aan God se opdrag verduur en na Egipte gegaan. In dié vreemde land het u ’n aantal jare deurgebring totdat die stem van die Here weer tot u gespreek het: “Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe, want die mense wat die Kindjie se lewe gesoek het, is dood” (Matt 2: 19). Met bewonderenswaardige gehoorsaamheid het u met u gesin teruggekeer na Nasaret. Hierdie gebeure is genoeg om ons te oortuig van u gehoorsaamheid aan God. Telkens was dit ’n engel wat God se boodskap aan u oorgedra het. Help ons om ag te slaan op die maniere hoe God met ons praat: in die gebeure van elke dag, in die stilte van gebed, by monde van die Kerk. Help ons om God se stem te hoor te midde van al die lawaai van ons wêreld. Help ons ook om sy oproep te gehoorsaam, sodat ons elke oomblik van ons lewe, soos u, getrou sal bly aan God se Liefde en Wil. Amen.

Onse Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word, laat u Koninkryk kom, laat u Wil geskied; soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Amen.

Wees gegroet Maria vol genade, die Here is met u. Geseënd is u onder die vroue en geseënd is Jesus die vrug van u skoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.

Wees gegroet Josef u is met goddelike genade vervul. Ons Verlosser het in u arms gerus en voor u oë groot geword. Geseënd is u onder alle manne en geseënd is Jesus, die goddelike Kind van u maagdelike Bruid. Heilige Josef, u was vader vir die Seun van God, bid vir ons in ons sorge, vir ons familie, ons gesondheid en werk tot aan die einde van ons lewe, en staan ons by in die uur van ons dood. Amen.

Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit in die begin was, so ook nou en altyd tot in alle ewigheid. Amen.

 

Advertisements